רוב רובו של החומר בדף זה מועתק בקצרה מהחוברות של הסדרה "קהילות שיתוף בעולם".
מומלץ לקרוא את הגרסה המלאה והמהודרת במקור.


מה הם הסוגים של קהילות בעולם?


"במשך %99 מתקופת קיומם של בני אדם על פני אדמה, הם חיו בקבוצות של 21 עד 63 איש מבוגרים. רק בתקופות חירום )והעידן התעשייתי שלנו הוא כעין תקופת
חירום פסיכולוגית( שלטה התצורה של המשפחה הגרעינית. אבל בשביל השגשוג המלא של רוח האדם, הוא זקוק לקבוצה שבט, קהילה." (Margaret Meade)
"קהילה" היא כל התחברות של אנשים לניהול חייהם תוך קשרי-גומלין, אם היא מקיפה יותר מאשר את אלה עם קשר משפחתי.

את כל הקהילות האנושיות נוהגים לסווג לשני סוגים: קהילות נסיבה וקהילות ייעוד.קהילות נסיבה Circumstantial Communities
המניע של כל אחד להתחבר לאחרים הוא צרכיו האישיים שלו בלבד. התחברותו לקהילה המסוימת נקבעה ע"י נסיבות שלא הוא בחר בהן.
לדוגמה: רוב הכפרים, הערים ושכונות המגורים בעולם הם קהילות נסיבה.

קהילות ייעוד Intentional Communities
האנשים חברו יחדיו כדי להגשים ייעוד המשותף לכולם, שהוא מעבר לצרכיו האישיים של כל אחד. האנשים בחרו זה בזה לקהילתם על-פי הייעוד המשותף. ישנן קהילות ייעוד
להגשמת חזונות דתיים, אקולוגיים, תרבותיים, חברתיים וכד'. כמובן שקהילת ייעוד יכולה להתמסר ליותר מאשר ייעוד אחד.

המושג "קהילות ייעוד" (Intentional Communities) התאזרח בשנים האחרונות בעולם.
קיימים ארגונים ורשתות תקשורת המשרתים את כל קהילות הייעוד לסוגיהן. בין קהילות הייעוד נכללות גם קהילות השיתוף.

קהילות שיתוף
אלה קהילות הייעוד שייעודן להגשים אחריות הדדית בין האנשים, תוך שוויון ערך האדם וכבודו. כל זאת, במידה רבה יותר מזו המוכרת להן בסביבתן. קהילות שיתוף בעולם נבדלות
ביניהן בדרגת האחריות ההדדית הנכספת ובתחומיה. דוגמאות: קהילות קואופרטיביות, קהילות של שיתוף רגשי, קומונות.

קומונות
המושג "קומונה" נעשה מעורפל מאוד בעולם. להגדרות והסברים, לחץ כאן.

קיבוצים
קיבוץ הוא הנוסח של קומונה שהתפתח בישראל. הוא, כידוע, משנה את פניו בהתמדה.קומונות רבות בעולם דומות באפיוניהן השונים לקיבוץ 'הקלאסי' או לקיבוץ 'המשתנה'
לצורותיו. אך קומונות אחרות אימצו לעצמן הסדרים ואורחות חיים שונים בהרבה מאשר בקיבוץ.


 

סוגי קומונות בעולם


אחת ההבחנות המהותיות שבין סוגי קומונות בעולם היא - בין קומונות מסתגרות מסביבתן לקומונות מעורבות בסביבתן.

קומונות מסתגרות אינן שואפות להשפיע על החברה החיצונית מערכיהן. הן מסתפקות בהגשמת הערכים בתוכן פנימה. יש שהן מקיימות מחיצות וסייגים שונים כדי למנוע השפעות
הדדיות בינן לבין סביבתן. יש שרואות את העולם החיצון כמוקד הרוע שבעולם ואת עצמן כמקום מפלט לצדיקים.

קומונות מעורבות, לעומתן, רואות את ייעודן בהשפעה על הסביבה, ואף בהשפעה הדדית בינן לבין סביבתן. הן מקיימות קשרי גומלין בדרגות שונות עם סביבתן ועם מערכות חברתיות
ופוליטיות נרחבות שבחברה.

הבחנה מהותית אחרת היא זו שבין קומונות בניהול סמכותי לקומונות בניהול שיתופי.

קומונות בניהול סמכותי מבוססות על ההנחה שישנה סמכות יודעת, נעלית מעל החברים, שצריך להניח לה לקבל החלטות בענייני הכלל. הסמכות יכולה לנבוע מסגולות אישיות של
מנהיג, או מהשראה מצד כוחות עליונים.

קומונות בניהול שיתופי מבוססות על ההנחה כי האנשים שווים בזכותם לקחת חלק בקבלת החלטות לכלל, וכי אין התגלות של כוחות עליונים שהיחיד צריך להכפיף אליה את רצונו החופשי.

ההבחנה בין קומונות בניהול סמכותי ושיתופי אינה חופפת את ההבחנה בין 'דתיים' ל'חילוניים'. גם 'דתיים' וגם 'חילוניים' מקיימים קומונות משני הסוגים.

הבחנה אחרת היא בין ההסדרים והתקנות השונים המממשים את הכלל "מכל אחד לפי יכולתו, לכל אחד לפי צרכיו".

קומונות עם רכוש פרטי לעומת קומונות עם רכוש משותף. בקומונות שבהן כל המשאבים החומריים משותפים )לדוגמה: קיבוצים בישראל(, הכלל "איש כיכולתו וכצרכיו" מתממש  ע"י
החלטות המוסדות, כולל אסיפת החברים, השולטים במשאבי הכלל. בקומונות שבהן נקוט רכוש פרטי, הכלל הקומונלי מתממש על-ידי החלטות עצמאיות של כל יחיד, שקודמים להן דיונים
אינטנסיביים בין כל החברים.

סוגים של קהילות שיתוף בעולם

החל מן העשור האחרון של המאה העשרים פורחים בעולם סוגים חדשים של קהילות שיתוף, נוסף על קומונות. הנפוצים ביותר מבין אלה הם:

כפרים אקולוגיים - Eco-villages
ייעודו של כפר אקולוגי הוא לממש צורת קהילה החיה בהרמוניה גם עם הסביבה הטבעית וגם בין האנשים לבין עצמם. רוב הכפרים האקולוגיים מקיימים יסודות של שיתוף, מחזיקים קרקע
משותפת ומתקנים ציבוריים משותפים, ומקיימים אחריות הדדית משותפת, לא קומונלית. רבים מהם רואים עצמם כחלוצים לצורת חיים ראויה יותר של בני אנוש על פני כדור הארץ.
קיימים ארגונים ורשתות תקשורת לכפרים אקולוגיים בעולם. (ראה http://gen.ecovillage.org)

שיכונים שיתופיים - Cohousing
ייעודו של שיכון שיתופי הוא לקיים חברה קהילתית סולידרית, עם הווי משותף ותמיכה חברתית. שיכונים שיתופיים נבנים בד"כ בתוך ערים, מקיימים מתקנים ציבוריים משותפים, ארוחות
משותפות ועוד. (ראה http://www.cohousing.org).מיזמים של שיתוף בממדי עיר ואזור
בפינות שונות של העולם קמים מיזמים של בניית חברה קהילתית בקנה מידה גדול, ובהם יסודות בולטים של שיתוף ואחריות חברתית הדדית, בדרגה שלא הייתה ידועה בעולם עד כה.
הבולטים שבהם: הקמת העיר אורוויל (Auroville) בדרום הודו, שיקומה החברתי והאקולוגי של העיר וויאלה )allayhW( באוסטרליה, הקמת העיר האקולוגית ארקוסנטי )itnasocrA( במדבר אריזונה, ארה"ב.

קהילתיות כלכלית
במקומות שונים מתארגנים אזורים ועיירות להשתחרר חלקית מאזיקי השוק הגלובלי וליצור לעצמם קהילה כלכלית, שאמנם מתנהלת לפי כללי השוק הקפיטליסטי, אך יש בה יותר יסודות
של סולידריות קהילתית ופחות ניכור ותחרותיות. דוגמה ומופת לכך היא המערכת הכספית של העיר איתקה (Ithaca) במדינת ניו-יורק, ארה"ב.

קהילתיות של רשת
ויש אומרים שהולכת ומתפתחת הקהילתיות שאינה מעוגנת בטריטוריה כלשהי, והיא נישאת על גבי רשת התקשורת האלקטרונית החובקת עולם. יש להניח שקהילתיות מסוג זה עוד צופנת לנו
חדשות ונצורות לעתיד.


"אילן הקהילות". (תודתנו נתונה לאליהו רגב הוא צצה)